اقتصاد ایران در گذر تاریخ.....با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده.....عکس ها خود گواه این تغیرات و البته مقصد معنی دار این تغییرات هستند....؟؟!!