آوازی رویایی....زیبا...و بی همتا از استاد عزیز محمد رضا شجریان در دستگاه سه گاه گوشه مخالف

گر ز حال دل خبر داری بگو 

ور نشانی مختصر داری بگو 

مرگ را دانم ، ولی تا کوی دوست 

راه اگر نزدیک تر داری بگو 

 

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است 

چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم 

گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی 

لاجرم ز آتش حرمان و هوس می جوشیم 

حافظ این حال عجب با که توان گفت 

که ما بلبلانیم ، که در موسم گل خاموشیم 

بشنوید:

http://download734.mediafire.com/tm5xslxacp3g/0lmmldyezmz/Mokhalef+segah.mp3