آنجا که سرما زیبایی می آفریند......

کلکچال(آذر ٨٨)