در زمان جنگ دوم جهانی آلمانی‌ها هر جا را اشغال می‌‏کردند، این سمفونی را می‌نواختند. این سمفونی برای تولد هیتلر نواخته شد. نخست‌‌وزیر زیمباوه آن را به عنوان سرود ملی کشورش انتخاب کرد، واتیکان از این سمفونی ‏دفاع کرد و بالاخره "قصیده ای برای شادی (Ode to Joy)"، موومنت چهارم این سمفونی، به عنوان سرود رسمی اتحادیه اروپا انتخاب شد.‏ 

اشعار به زبان اصلی ( آلمانی )

O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen
,
und freudenvollere
.
Freude! Freude
!

Freude, schöner Götterfunken

Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken
,
Himmlische, dein Heiligtum
!
Deine Zauber binden wieder

Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder
,
Wo dein sanfter Flügel weilt
.

Wem der große Wurf gelungen
,
Eines Freundes Freund zu sein
;
Wer ein holdes Weib errungen
,
Mische seinen Jubel ein
!
Ja, wer auch nur eine Seele

Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle

Weinend sich aus diesem Bund!

Freude trinken alle Wesen

An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen

Folgen ihrer Rosenspur.
Küße gab sie uns und Reben
,
Einen Freund, geprüft im Tod
;
Wollust ward dem Wurm gegeben
,
Und der Cherub steht vor Gott
.

Froh, wie seine Sonnen fliegen

Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn
,
Freudig, wie ein Held zum Siegen
.

Seid umschlungen, Millionen
!
Diesen Kuß der ganzen Welt
!
Brüder, über'm Sternenzelt

Muss ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen
?
Ahnest du den Schöpfer, Welt
?
Such' ihn über'm Sternenzelt
!
Über Sternen muss er wohnen
.

Finale repeats the words
:
Seid umschlungen, Millionen
!
Diesen Kuß der ganzen Welt
!
Brüder, über'm Sternenzelt

Muss ein lieber Vater wohnen.
Seid umschlungen
,
Diesen Kuß der ganzen Welt
!
Freude, schöner Götterfunken

Tochter aus Elysium,
Freude, schöner Götterfunken

ترجمه اشعار به انگلیسی

Oh friends, not these tones!
Rather, let us raise our voices in more pleasing

And more joyful sounds!
Joy! Joy
!

Joy, beautiful spark of gods

Daughter of Elysium,
We enter drunk with fire
,
Heavenly one, your sanctuary
!
Your magic binds again

What custom strictly divided.
All men become brothers
,
Where your gentle wing rests
.

Whoever has had the great fortune

To be a friend's friend,
Whoever has won a devoted wife
,
Join in our jubilation
!
Indeed, whoever can call even one soul
,
His own on this earth
!
And whoever was never able to, must creep

Tearfully away from this band!

Joy all creatures drink

At the breasts of nature;
All good, all bad

Follow her trail of roses.
Kisses she gave us, and wine
,
A friend, proven in death
;
Pleasure was to the worm given
,
And the cherub stands before God
.

Glad, as His suns fly

Through the Heaven's glorious design,
Run, brothers, your race
,
Joyful, as a hero to victory
.

Be embraced, millions
!
This kiss for the whole world
!
Brothers, above the starry canopy

Must a loving Father dwell.
Do you bow down, millions
?
Do you sense the Creator, world
?
Seek Him beyond the starry canopy
!
Beyond the stars must He dwell
.

Finale repeats the words
:
Be embraced, you millions
!
This kiss for the whole world
!
Brothers, beyond the star-canopy

Must a loving Father dwell.
Be embraced
,
This kiss for the whole world
!
Joy, beautiful spark of gods
,
Daughter of Elysium
,
Joy, beautiful spark of gods
 

ترجمه اشعار به فارسی

 بیایید تا بجای ناله آهنگی بخوانیم ! شادی آور و نشاط آور !
شادی ای زیبا اخگران خدایان ای دخت حریم قدسیان مدهوش از آذر تو ره می یابیم
به بارگاه اهورایی تو ای بارقه افلاکی سمر و جادوی تو برمی بندد آنچه را که تداول دوران از هم گسیخته است .
همه انسان ها زیر سایه خود با هم برادر و خواهر می شوند .
هرکه به اوجی رسید تا به یاری دست یاری داد یا دختی از حریم عفاف را دلدار گشت اوست شوریده ذوق و واصل به دیار شوق نیز هر کس که خودرازنده جانی در دایره گیتی می نامد آن کس که این کمترین را نیارد گریان گلیم خویش از این جمع برکند.
شادی را تمامی ساکنان ملک وجود از سینه طبیعت می نوشد همگان چه پاکان و چه ناپاکان ردپای گل سرخ را می پوید شادی به ما و دختر رز بوسه‌ها فشاند دوستی که تا پرتگاه مرگ نیز آزموده شده هم اوست که شوق وصال از این سوی در حشره آفرید و کروبیان را از آن سوی برآستان پروردگار به پا داشت .
سرخوش آنگونه که خورشیدها درصحنه شکوهمند آسمان شناورند.
شما نیز ای برادران راه خود را پیدا کنید شادی کنید و به ما بپیوندید .
اینک ای آدمیان گردهم آیید به خود و به اهل جهان در حد کمال بوسه دهید .
هان ای برادران بر بام خیمه اختران پدری مهربان ماوی گزیده است .
اینک ای آدمیان به سجده درآیید
جهان را دریاب او را برفراز خیمه ستارگان بجوی که او بر بام اختران منزل گرفته است.

 

 بتهوون در این سمفونی با قرار دادن موومنت اسکرزو قبل از موومنت آهسته ، فرم سمفونی های کلاسیک را تغییر داده است . ( در سمفونی های کلاسیک معمولا موومنت آهسته قبل از اسکرزو قرار می گیرد ) این اولین باریست که وی در یک سمفونی به چنین کاری دست زده است هرچند که قبلا در چند اثر دیگر این کار از او دیده می شود.

 بشنوید:  http://www.iranseda.ir/Download/?Attid=381463&q=1

 

 ببینید  :http://www.4shared.com/file/122068586/7ba1929e/Sy-9-C.html