کوتاه...ولی اثر گذار.......

بشنوید: 

http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://khorzu.persiangig.com/music/golchehreh.wma