این عکس امروز به دستم رسید....خیلی ناراحت کنندست....جوجه های ماشینی....که هیچوقت مادری نداشتن....در حسرت آغوش مادر به شوفاژ پناه بردن.....