عربستان صعودی-صحرای سدیر

پ ن1:آدمها هر کاری میکنن.....فقط برای لذت بردن...!

پ ن2:واقعا از دیدن این تصاویر ناراحت شدم...چقدر بعضی وقتا سیر کردن شکم و تنوع طلبی ما ...چندش آور و جنایت کارانه ست....البته این یک نمونه بود

پ ن3:تصور کنید...شکار خرگوش...آهو...قوچ...و....