شادروان ابوالحسن صبا(١٢٨٢-- ٢٩/٠٩/١٣٣۶) استاد،ردیف دان و مدرس،سه تار،ویولن،سنتور،نی،کمانچه و تنبک. که شاگردان بزرگی  را از خود به یادگار گذاشتند .

ایشان این یادداشت را به خواهش سردبیر مجله اطلاعات هفتگی نوشت و
هشت روز قبل از مرگش به چاپ رسید

""به نظر من هنرمند واقعی نمی تواند از آشفتگی دور بماند
در حقیقت روح بلند پرواز او طالب آزادی و آشفتگی است
و زندگی آشفتگی را دوست ندارد

زندگی میخواهد همه چیز نظم وترتیب داشته باشد
 
در حالی که هنر از این حسابها سرش نمیشود

اینکه گفتم هنرمند واقعی برای این است که عقیده دارم
هنرمندی که بدون تظاهر تمام وجودش برای هنر کار کند

دلش برای هنر بطپد وهمه فکرش متوجه هنر باشد هنرمند واقعی است
انتظار تشویق داشتن ،روی هنر حساب کردن،  خصایص کسانی است

 
که به هنرمندی تظاهر می کنند وهنرمند واقعی نیستند

زن وزندگی با هم پیوند ابدی دارند
همانطور که زن میل دارد شوهر هنرمند را به سوی زندگی بکشد

هنر هم با همان شدت یا بیشتر هنرمند را به سوی  خود میکشد
در این کشمکش روح هنرمند در هم خرد میشود و از بین میرود

زندگی بدون هنر که من حتی تصور آنرا همنمی توانم بکنم
شاید شبیه یک جور زندان سیاهی باشدکه در آن  همه گونه حقی را از انسان
سلب کنند وتنها شام ونهاری جلوی او بگذارند تا به تدریج بمیرد

کار هنری مخصوصا در کشور ما خیلی زجر وناکامی دارد
اما ناگفته نگذارم که چون این ناکامی برای هنر ودر راه هنر است
بسیار بسیار لذتبخش است لذتی که هیچ زبانی قادر به توصیف آن نیست
ولی اگر بخواهیم روزی هنر را به خاطر این ناکامی ها کنار بگذاریم
انوقت چهره ای مخوف از زندگی روبه روی ماست

در راه هنر واعتلای آن همه چیز باید وقف شود""