در میان من و تو عشق نخواهد رویید
                                    داستان من و تو فلسفه بیشتریست
بشنوید:
این ترانه رو میتونم برات بخونم.....
تو بشنوی و لذت ببری...من ببینم و لذت ببرم....تا همیشه