استودیوی خانگی.....

میکرفن...

صدای فن کیس....

کلیک....

......دوباره میگیریم...!

خونه رو عوض کردیم...این فرش رو هم دیگه نداریم.....و خیلی چیزای دیگه...

این عکس رو خودم نداشتم...امروز دیدم....و دیدم چقدر خوب خاطرات اون روزها رو تو خودش داره...