این حق توست که هر رنگی دلت میخواد بپوشی.....

دست کسی رو که دوست داری بگیری تو دستت...و آزادانه توی شهرت....تو کشورت قدم بزنی.....

این حق توست که بتونی کار داشته باشی.....

با هشت ساعت کار کردن بتونی حداقل رفاه رو داشته باشی...

این حق توست که بتونی موسیقی گوش بدی...برقصی...شادی کنی....شاد باشی..

کتاب بخونی...حرف بزنی....فکر کنی....وجود داشته باشی....

حق توست که بخواهی....و بدست بیاری.....و آزاد باشی...