دیداری بعد از شش سال......برای خدا حافظی...

بعد از یک ساعت فقط دوتا لیوان خالی لیموناد بود و یک بطریه نصفه آب معدنی.....

.......میخوام دفعه بعد که ازت خبر رسید تو  راه اومدن باشی.....

خداحافظ.......صدای دور شدن قدمهاش توی شلوغی میدون ونک هم شنیده میشد....

 

پ ن:و باز هم زندگی...........همه چیز در حال تغییره.....

پ ن:...دارم سعی میکنم نقش خودمو...اون طور که میخوام بازی کنم.....متاسفم