تو فکر اون روزا هستم........ هنوز کسی پیدا میشد  که بشه باهاش چند ساعتی رو تو یه کافه گذروند...بدون دود سیگار.....

بشنوید: ماه پیشانو -دریا دادور http://www.4shared.com/audio/YV6RlobG/04_Mah_Pishano__wWwSafalbumBiz.html?cau2=401waitm