امشب، زنی که، خنده ی غریبه ای را دید

تا صبح بیدار است

امشب، مردی که، دستِ رئیس را بوسید

 تا صبح بیدار است

امشب، کودکی که، سیگار اول را کشید

 تا صبح بیدار است

امشب، ماری که، پای فیل را بلعید

تا صبح بیدار است، بیدار است

امشب، ککی که به تنور پرید،سوخت

فرداآآآآآ،فیل پایش را خواهد دید،خواهد دید،خواهد دید

بشنوید- گروه میرزا-ترانه از جلال تهرانی

http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolookh.persiangig.com/audio/Iranian%20Sel./Mirza-Emshab.mp3