آدما رو میشه از رو دستاشون شناخت......به دست هاشون خوب دقت کن......!

وقتی دارن باهات حرف میزنن.....حرکت دستهاشون رو دنبال کن.....

وقتی باهات دست میدن.....خیلی از حرفاشون رو که نمیتونن بزنن...میشه اون موقع شنید........

آدما رو میشه از روی نگاه شون......صدای نفسشون و گرمای تنشون شناخت.....و اون حسی که وقتی نزدیکشون می ایستی بهت دست میده.......!!!

نمیدونم با SMS و دنیای مجازی چی پیش میاد......خیلی از ابزارهای شناختمون از کار افتاده به نظر میان.....!!!

به تکامل فیزیولوژیکی احتیاج داریم......ولی با سرعتی مافوق نور.....