زخمه ، مضراب ، سیم ،پرده........نقش خیال.....

آره، گمونم اسمش رو باید همون بخت یاری گذاشت........

پ ن:با خیال آسوده بخوابید......شهر در امن و امان است