پاییز شروع میشه......با همه زیباییهاش.....

برگ های خشک روی سنگ فرش خیابون ولی عصر.....و حس کردن هوای خنک پاییزی......

١-امسال اولین سالیه که..... دانشجو نیستم....

٢-زود تر شب میشه.......و قدم زدن توی تاریکی شب......خیلی دلچسبه.....

٣-امسال هم تولدت رو فراموش نمیکنم.....

۴-امیدوارم تو پاییز چند تا فیلم خوب اکران بشه......سینما رو باید تنهایی رفت...اونم تو پاییز


(ماهی ها عاشق میشوند-١٣٨٣)