هیچ چیزی بهتر از اون نگاه نبود.....

قبل از اینکه مضراب سیم رو لمس کنه.....

همه منتظر بودیم  که بشنویم ......

و من برای ادامه داشتن اون نگاه.........سکوت رو ادامه میدادم ........

پ ن: بارون دیشب حسابی شهر رو تمیز کرد....