بیش از ١٠ میلیون نفر دارن توی این شهر زندگی میکنن......١٠ میلیون نفر...!!

نهمین روز پاییز ١٣٨٩-ساعت ۶:٢٠ صبح-دارآباد