روستای  زیبا ی-وارنگه رود-جاده چالوس-١٢/٠٧/١٣٨٩

پ ن:حس خوبیه.....نوازش  یک مادیان قهوه ای.... تماشای شیر خوردن  یک گوساله سفید و سیاه با اون چشمای معصوم......و سکوتی که به تمام روحت آرامش میده.....