نمی دونم تو وقتی تو خودتی زیباتری یا وقتی توی رویاهایی......؟

بازم روزایی میرسه که تو همه ناز باشی و ما همه نیاز......

بلاخره همدیگه رو میبینیم......شاید یکی از همین روزا....شاید هم سالها باید بگذره که تصوراتم کامل بشه.....کامل و کاملتر....هنوزخیلی زوده......خیلی....

دلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فرو سوزد

                                                          دو صد دریا بشوراند،  ز موج بحر نگریزد