گاهی  باید تنها بود...تنهایی بهترین آزمایشه برای تنها بودن.....یعنی وقتی تنهایی  تا زه میفهمی که چقدر هستی.....کجا هستی....

تنهایی میتونه با  هزار تا دوست و هزار تا فامیل و هزار تا ...... ....بازم خودش رو بهت نشون بده....البته به شرطی که خودت بخوای تنها باشی....میان تنها و تنها.....میان تنها باش و تنها باش..