روزها داره میگذره.....همون طوری که قبلا میگذشت....و همون طوری که بعدا خواهد آمد...

ولی یه چیزی این وسط داره یه حسی ایجاد میکنه.....شاید برای من یه حس خوشی باشه...برای تو نا امیدی و برای دیگری ترس و دلهره....لحظه های هم هستن که جای حسمون رو با هم عوض میکنیم......من امیدم رو به تو میدم...تو ترست رو به من....!!

"این مردم وجود دارن.......زندگی میکنن....فکر میکنن.....و انتخاب میکنن....."

با همه توهین هایی که هر روز دارم میشنوم....به خودم....تو ....و دیگران.....بازم وجود تو برای من لازمه...و وجود من برای تو......و بودن مردم برای مردم......

 

ساحل زیبای خزر- اردیبهشت ١٣٨٩