به این فکر کن که چند هفته دیگه.... کوه های اطراف شهر حسابی پر برف میشه.....

اون بالا..... سکوت  برف های دست نخورده .....

تنها مشغولیت ذهنیت هم اینه که چه موسیقی رو برای شنیدن انتخاب کنی.....

 

قله توچال