خیلی دلم می خواد  طراحی  کنم....مثل سالهای گذشته.....با مداد "کنته" و کاغذ "اشتن باخ"...

خوبی طراحی به اینه که میتونی موسیقی هم بشنوی......

.....کیتارو.....باخ......پاکودلوچیا........کنی جی......پاواروتی.......کلایدر من

یادمه یک بار از استادم(استاد گشایی) پرسیدم:

- رابطه بین موسیقی و نقاشی چیه.....؟

  تو چشمام نگاه کرد و بعد از چند لحظه سکوت گفت...تو دوست داری چی باشه....؟