به کجای این شهر بزرگ بیاویزم......به کجا......!!

بام تهران ٧/٨/١٣٨٩

پ ن: چی میشد تهه خیابون ولی عصر به یک جاده خاکی میرسید.......