بگذار .......

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم.................

بگذار........

بگذار.......

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم.....دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم