ما دل در گرو تو نهادیم و....

تو دل در گرو دیگری...

و دیگری دل در گرو .....

دیگری و ........