دو شب پیش بعد از شش سال....فیلم اون شب رو دیدم....تقریبا همه خانواده جمع بودیم.....دوتایی ساز میزدیم و همه باهامون میخوندن و دست  میزدن.......هر دو داشتیم به هم نگاه میکردیم و میخندیدم.....

 مثل همیشه  یک سوژه خنده جدید پیدا کرده بودیم و  میخندیدیم.....

چقدر قیافه ها تغییر کرده بود......همه بزرگتر شده بودن.....خیلی از جوان های امروز اون موقع بچه بودن...

همه  اونایی که هستن دارن تغییر میکنن.....فقط تو همون شکلی خواهی موند

 

پ ن: تغییرات مهمی رو در پیش دارم.......