ناب بود....

وقتی نواختیم....به جان

و شنیدی به دل.....

 

آن که پر نقش زد این دایره مینایی

                                                      کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد