پ ن: عکسهای اول ... اطراف روستای مصر

پ ن: عکسهای بعدی نخلستانهای روستای گرمه...و قلعه قدیمی(دوره اشکانیان) در روستای بیاضه....یک عکس هم از ماهی های قنات روستای گرمه است