هرچه از شهر دور تر میشی بیشتر دیده میشه.....و هرچی بالاتر میری سیاه تر و بد ترکیب تر......واقعا هوا آلودست....خودتون ببینید

                                          ١٩/٠٩/١٣٨٩ گلاب دره

ساعت ٨:٣٠

ساعت ١٠:١۵

ساعت ١٢:٢٠

 اما....مثل همیشه....چیزای خوب و زیبا هم هستند...... دوستان و همراهان خوب.......و طبیعت  که همیشه زیباست و امیدوار کنند