این هم سفره یلدای ما......

با غزلی از حافظ و نغمه تار و کمانچه.....