هی رفیق یک تکلیف و روش زندگی برات پیدا کردم....

از اونجایی که علوم و فرهنگ غربی مخالف بشریت و اخلاق و ارزشهای ماست....هرچی اونا میگن خلافش رو عمل کن....چه طوره ؟؟