امروز برفی بود.....

 شمال شهر بیشتر برف می آمد.....همین طور که به  طرف جنوب شهر میرفتی....بارش برف کمتر و به باران تبدیل میشد....در نقاط جنوبی هم که  بارانی نبارید....!!!

نکنه فکر میکنی که مردم بالا شهر بیشتر دعا کردن و نماز باران و برف را با خلوص بیشتری خواندند......؟

هر طوری دوست داری فکر کن......ولی فقط فکر کن.......

 یک صبح برفی-٢٠/١٠/١٣٨٩

پ ن: امید وارم که این شروع یک زمستون پر برف باشهلبخند