خوشبینی...بد بینی......و بی تفاوتی...!

میتونیم در مقابل هر اتفاقی یکی از این موقعیت های کلی رو داشته باشیم....

بعضی وقتا خوشبینی حماقت به نظر میاد...بعضی وقتا بدبینی...و بعضی وقتام  بی تفاوتی....

هر کسی برای خودش تحلیلی از شرایط داره و اون فکر مسیرش رو مشخص میکنه.....

ولی این وسط مطمئنم به کی میشه گفت زشت....!!

زشت کسیه که خودش رو تحمیل میکنه....با حیله...زور ...سو ء استفاده یا خیانت...