دیروز بیش از ۶ ساعت ساز میزدم....ضبط میکردم و پاک میکردم.....

یک قطعه بداهه در" دشتی "سل" زدم...خیلی خوب شد....اونم پاک کردم....

په چیزایی نباید شروع بشه.....دودستی هم که جلوش رو بگیری......بازم نمیتونی از حرکتش جلوگیری کنی.....

پ ن: همه ما تو زندگی آدمای مختلفی رو میبینیم....بعدش از رفتنشون....اونا بازم با ما هستن........دوتا راه  داریم.....یا با گذشت زمان حضورشون رو کم رنگ تر کنیم....ویا پر رنگ تر.......ولی بازم هستن....همیشه.....