همه چیز امروز زیبا شروع شد....

برف آرام و ساکت همه شهر رو سفید پوش کرده بود....

و یک خبر خوب هم در راه بود......

عزیزترین دوستم پدر شد......اسم فرشته کوچیکمون هم "پریا" شد....

امروز ساعت٧:۴۵ صبح