چند وقته فکر میکنم....فقط دارم حرف می زنم......

فقط منم که دارم با دیگران حرف میزنم.....

نمیدونم فرصت حرف زدن ندارن....یا اینکه....!!

دوست دارم سکوت کنم.......سکوت......

از نگاه کردنشون بیشتر لذت می برم تا از مصاحبتشون..

نمیخوام بدونم دارن به چی فکر میکنن....یا نظرشون در باره من چیه

شنبه "٢:٢۵  نیمه شب

 

پ ن: میرم به یک سکوت همه جانبه