ساعت مرکزی ایران

روستای"ده بالا" از توابع "تفت"

یزد- بهمن ماه ١٣٨٩