امیدوارم.......

امیدوار... به روزهایی که خواهد آمد.......

و  ما با دستان و با اندیشه خودمان  آنها را رقم خواهیم زد......

امیدوارم روزی دیوار های شهرم....سپید باشد...

به صورت هر کسی که نگاه کنی......به اندازه سهم و لیاقتش از خوشبختی ...اثری ببینی...

شهر پر از گلهای بنفش و  صورتی و قرمز و زرد باشد......با دیوار های سپید...

امیدوارم زیبایی و شادی سهم من باشد ....و آگاهی و اعتدال سهم تو...

 

پ ن:....یادت میاد....!

ما گل‌های خندانیم

فرزندان ایرانیم

ما سرزمین خود را

مانند جان می‌دانیم

ما باید دانا باشیم

هوشیار و بینا باشیم

از بهر حفظ ایران

باید توانا باشیم

آباد باش ای ایران

آزاد باش ای ایران

از ما فرزندان خود

دل شاد باش ای ایران

                                                                          (اصغر یمینی)