پارک ساعی -جمعه13/ اسفند/1389- ساعت7:00 صبح

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند    

   چنان نماند،چنین نیز نخواهد ماند

چه جای شکر وشکایت ز نقش نیک و بد است 

   چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند