از خیابان ها که بالاتر میروی.......

بر فراز بلند ترین سقف های شهر

به ابرها میرسی......

کمی بالاتر....زادگاه باران است.

پ ن: جمعه 20/12/1389