موسیقی...برای زندگی........

موسیقی...برای رهایی........

آزادی ........برای موسیقی.........

پ ن: بازی زیبای "اندی گارسیا"

پ ن:حامیان اندیشه دیکتاتور....دچار "سادیسم" رفتاری شدیدی هستند