دوستان عزیز.....

مدتی نخواهم بود..... امیدوارم بتونم دوباره برگردم و "از سنگ تا الماس" رو ادامه بدم..

به دنبال تغییرات مثبتی توی زندگیم هستم......

 قدر لحظات خوبی که با شما در دنیا مجازی داشتم  رو می دونم.....

شاد و سبز و سلامت باشید.....با امید به زیبا تر شدن ایران عزیز...

در پناه یزدان پاک باشید گل