بیایید همه به هم حق بدهیم...حق اینکه چطور این چند سالی که در این جهان هستیم رو طی کنیم.....

تهدید و ظلم و زور گویی......هیچ کاری از پیش نمیبره....

نمیدونم چرا کسانی که بیشتر حرف از آخرت میزنن...بیشتر تمایل دارن بر افکار دیگران مسلط باشن و حرف، حرف خودشون باشه..!!

شکاف بین طبقات مختلف جامعه ما....بسیار عمیقه.....در دنیا های متفاوت....در بعضی از این دنیا ها...هیچ حقی برای اندیشه مخالف نیست.....

تفاوت مشکلی ایجاد نمیکنه.......خود رایی و تحجر...خطرناکه.

 

پ ن: چند تا طرح اجتماعی و سیاسی و مذهبی...مسخره تر از طرحهای قبلی .....از این هفته کلید میخوره

پ ن: آسوده بخوابید شهر در امن و امانه....هر کسی هم هر مشکلی براش پیش اومد...به علت رعایت نکردن حجاب و موازین شرعیه