دوست دارم  باقی مانده عمرم رو زندگی کنم....

(بهشت از آن تو-علیرضا داوودنژاد-1379)