محصور شدیم در خیال اسطوره ها ،نماد ها و افسانه ها.....

غافل از اینکه.....خود ما خالق این افسانه ها بودیم و خواهیم بود.....

ریاضت میکشیم......رجر میکشیم....بر هم خرده میگیریم....جان و مال یکدیگر را حلال و حرام میکنیم.......

اما....

اسطوره ها در خواب و افسانه ها در کتاب و روایات آرام گرفته اند....

شور هیاهو مال ماست....ما که زنده ایم و فقط زندگی را میگذرانیم.

حتما کسی نظارگر اعمال ماست.....حتما.