در روزهایی که همه حرفها بیهوده است..همه به دنبال سخنی شنیدنی میگردیم

و در روزهایی که همه رفتارها  از روی اجبار و ظلم و زور است.....به دنبال ....

 دستانی شفا بخش ،چشمانی آرام و لبخندی بی دریغ...هستیم

من،تو و همه کسانی که از  جنس ما هستند و خواهند بود.

امیدوارم که این روزها...

هوا تمیزتر باشد و سکوت شنیدنی تر.....و نم نم باران همراه قدمهای عابران.

همه زندگی پر است از بوی بهار نارنج...