تو زیبایی....

و مزد این همه زیبایی

بارانیست که خیابانهای شهر را میشوید....

به افتخار حضور تو.